FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po wyborze szkolenia przewiń stronę na dół, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy.

I. Wybór wydarzenia
Seminarium szkoleniowe - Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020
Wolne miejsca: 30
Termin:  30.11.2016 Miejsce:   dokładna lokalizacja zostanie podana
Rzeszów, -
zobacz szczegóły
Opis:   Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym poświęconym praktycznemu wdrażaniu Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020.

Opracowanie modelowej strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w konkretnym, atrakcyjnym, spójnym geograficznie, przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo regionie w polskich Karpatach – a takim jest „Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan” – było jednym z główny celów projektu Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej. Inspirowane było przez naszego partnera: Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Zielony” z Gorlic. Wiele spośród 38 samorządów lokalnych gmin wchodzących w skład Magicznej Krainy (pełna lista
w załączeniu) wsparło ideę opracowania Strategii i wyraziła gotowość jej późniejszego wdrażania. Bardzo dziękujemy za te deklaracje i wsparcie prac nad tworzeniem dokumentu.

Oficjalna inauguracja Strategii miała miejsce na konferencji w Gorlicach w marcu bieżącego roku. Teraz chcielibyśmy wspólnie z Państwem – włodarzami objętych nią terenów – wspólnie zastanowić się nad:
- możliwościami jej praktycznego wdrożenia, np. uwzględniania zawartych w niej rekomendacji w bieżących działaniach gmin, czy też realizacji specjalnych projektów przy udziale lokalnych interesariuszy: organizacji turystycznych, ośrodków kultury, samorządów, Lokalnych Grup Działania, przedsiębiorców itp.;
- sposobami wykorzystania cennych zasobów informacji zebranych w trakcie prac: naukowej ekspertyzy zawierającej opis i charakterystykę walorów przyrody ożywionej i nieożywionej „Magicznej Krainy”, czy też wyników kompleksowej inwentaryzacji walorów i zasobów wchodzących w jej skład gmin, mających znaczenie dla ich promocji i turystycznego rozwoju;
- formami promocji Strategii i jej upowszechniania jako modelowego rozwiązania i dobrej praktyki rozwoju turystycznego w Karpatach.

Wydaje nam się, że 3. Forum Karpackich Gmin byłoby doskonałą po temu okazją, stąd nieprzypadkowo przyświeca nam myśl powiązania – poprzez czas i miejsce – obu tych wydarzeń.
Kontakt:  Emilia Jurkiewicz
tel.: 696691346; e-mail: szkolenia@karpatylacza.pl
Informacje:  Seminarium szkoleniowe jest skierowane do przedstawicieli 38 gmin objętych Strategią zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty noclegu (30 listopada) i wyżywienia podczas szkolenia (bez kosztów dojazdu) pokrywa organizator - Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

W przypadku braku potrzeby rezerwacji noclegu prosimy o wpisanie odpowiedniej adnotacji w polu z Uwagami.

Rejestracja na seminarium trwa do 9 listopada 2016 r. Rejestracji na Forum Gmin Karpackich należy dokonać za pomocą oddzielnego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: http://karpatylacza.pl/rejestracja/?ev=123

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na szkolenie oznacza akceptację Regulaminu szkoleń, dostępnego pod linkiem: http://www.konwencjakarpacka.pl/spolecznosci-lokalne/samorzady/szkolenia/regulamin-szkolen
Forum Gmin Karpackich
Wolne miejsca: 138
Termin:  01.12.2016 - 02.12.2016 Miejsce:   Lokalizacja zostanie podana
Rzeszów, -
zobacz szczegóły
Opis:   Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym, już 3. Forum Gmin Karpackich zwoływanym pod hasłem przewodnim „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”, organizowanym w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Tegoroczne Forum Gmin Karpackich ma z kilku względów charakter szczególny. Przede wszystkim - 19 czerwca bieżącego roku obchodziliśmy 10. rocznicę wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej ważnej umowy międzynarodowej dotyczącej Karpat – powołanej w tytule projektu „Karpaty łączą” Ramowej Konwencji o ochronie
i zrównoważonym rozwoju Karpat. Jest ona jedynym obowiązującym w Polsce aktem prawnym, mogącym stać się podstawą spójnej polityki górskiej, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców Karpat.

Nie chcemy jednak, by potraktowali Państwo 3. Forum Gmin Karpackich wyłącznie jako podsumowanie i uroczyste zakończenie realizacji ww. projektu. Wdrażanie Konwencji Karpackiej wymaga ciągłości działań wielu pokoleń – dlatego w latach kolejnych Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako wieloletni partner Sekretariatu Konwencji Karpackiej zamierza kontynuować współpracę z karpackimi samorządami szczebla wojewódzkiego i gminnego, społecznościami lokalnymi, organami i służbami ochrony przyrody oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w Karpatach.

Mam nadzieję, że spotkanie z Państwem podczas zbliżającego się 3. Forum Gmin Karpackich posłuży zarówno omówieniu możliwości wykorzystania z korzyścią dla Państwa Gmin rezultatów i produktów projektu „Karpaty łączą”, jak też zainicjowaniu wspólnie z Państwem zupełnie nowych działań w polskiej części Karpat.
Kontakt:  Emilia Jurkiewicz
tel.: 696601346; e-mail: szkolenia@karpatylacza.pl
Informacje:  Udział w Forum jest bezpłatny. Koszty noclegu (1 grudnia) i wyżywienia podczas Forum Gmin Karpackich (bez kosztów dojazdu) pokrywa organizator - Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na Forum zostaną Państwo poinformowani drogą mailową 14 listopada 2016 r.

W przypadku uczestnictwa w Forum podczas jednego dnia lub braku potrzeby rezerwacji noclegu prosimy o wpisanie odpowiedniej adnotacji w polu z Uwagami.

Rejestracja trwa do 10 listopada 2016 r.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na szkolenie oznacza akceptację Regulaminu szkoleń.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ